algemene voorwaarden

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het doen van een betaling en/of het nemen van een les ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

2. Als de afgesproken praktijkles of theorieles niet door kan gaan, moet je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les doorgeven.
Bij niet tijdige afmelding cq niet-afmelding zijn wij genoodzaakt de volledige lesprijs in rekening te brengen.

3. De examens worden afgenomen door het CBR: Centraal Buro Rijvaardigheidsbewijzen.
Het theorie-examen, de tussentijdse toets / deeltoets 3 en/of het praktijkexamen kunnen onder voorwaarden soms verzet of geannuleerd worden.
Gedeeltelijke restitutie van het examengeld kan soms onder bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor de website van het CBR.

4. De "gratis" artikelen, producten en/of promoties zijn niet inwisselbaar voor contanten.

5. De pakketten bieden geen garantie dat deze voldoende zijn om de eerste keer te kunnen slagen.

6. De pakketprijzen zijn alleen geldig als je een complete rijopleiding volgt bij Autorijschool Wies Knapen.
Bij voortijdige beëindiging van je rijopleiding worden administratiekosten in rekening gebracht ter waarde van 1 uur rijles tegen de dan geldende buiten pakket uurprijs. De tot dan toe genoten uren praktijkles en tussentijdse toets / deeltoets 3 en het examen worden dan verrekend tegen de buiten pakket tarieven, zoals die op het moment van stoppen gelden. De "gratis" artikelen, producten en/of promoties worden dan verrekend tegen de dan geldende contante prijzen.

7. In geval van (kortings)acties is Autorijschool Wies Knapen gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen, te wijzigen of te verlengen.
Lopende acties zijn niet geldig i.c.m. andere of eerdere acties / aanbiedingen.
Acties aangegaan tussen leerling en rijschool zijn bindend zoals gespecifieerd op de factuur.

8. Als je praktijkles neemt mag je bij rechterlijke uitspraak niet de rijbevoegdheid zijn ontzegd en je rijbewijs niet zijn ingevorderd.
Als je gedurende de rijopleiding bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid wordt ontzegd en/of je rijbewijs wordt ingevorderd, neem dan contact op met Autorijschool Wies Knapen.

9. Tijdens de praktijkles mag je niet onder invloed zijn van bedwelmende en/of opwekkende middelen, op grond waarvan het besturen van motorvoertuigen door de wet of overheid verboden is, noch onder invloed verkeren van medicijnen en/of andere stoffen die de rijvaardigheid negatief (kunnen) beïnvloeden.
Als je dan toch praktijkles neemt vrijwaar je Autorijschool Wies Knapen volledig en zal je de eventueel ter zake opgelegde boetes en sancties geheel vergoeden en alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

10. Door omstandigheden kan het voorkomen dat je praktijkles niet de afgesproken tijd duurt. In dat geval hou je de gemiste tijd natuurlijk tegoed.

11. Autorijschool Wies Knapen bepaald op welk moment het examen wordt aangevraagd. Niet omdat je een x aantal lessen hebt gehad, maar omdat je volgens onze inschatting dan zou kunnen slagen.

12. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist machtigen van Autorijschool Wies Knapen bij het CBR.
Zonder deze machtiging bij het CBR kunnen wij voor jou geen theorie examen, tussentijdse toets en/of praktijkexamen reserveren.
Als je Autorijschool Wies Knapen niet of te laat machtigt en jou rijopleiding hierdoor vertraging oploopt, kan Autorijschool Wies Knapen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

13. Als je de Gezondheidsverklaring niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig indient, danwel als het CBR je ongeschikt verklaard om het rijbewijs te behalen, en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Autorijschool Wies Knapen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Het onjuist invullen van de vragen op de Gezondheidsverklaring wordt door de wetgever beschouwd als een misdrijf.

14. Als jouw rijopleiding, om wat voor reden dan ook, langer dan 4 weken wordt onderbroken, kun je pas weer rijles nemen wanneer wij voldoende ruimte in onze agenda hebben.

15. Op het moment van inplannen van de tussentijdse toets / deeltoets 3 en/of het praktijkexamen gaan wij er van uit dat je met de gebruikelijke frequentie rijlessen blijft nemen bij Autorijschool Wies Knapen.
Als dat om wat voor reden dan ook niet gebeurd, behouden wij ons het recht voor de tussentijdse toets / deeltoets 3 en/of het praktijkexamen, op kosten van de leerling, te annuleren dan wel niet af te laten nemen.

16. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de voor het theorie-examen, tussentijdse toets / deeltoets 3 en praktijkexamen noodzakelijke documenten. Deze documenten staan vermeld op de reserveringsbevestiging.

17. Je krijgt de eerste les gratis wanneer je een complete rijopleiding afneemt bij Autorijschool Wies Knapen.

18. Autorijschool Wies Knapen kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor het niet (kunnen) slagen en/of niet met een voldoende resultaat afsluiten van een rijtest, theorie-examen, tussentijdse toets / deeltoets 3 en/of examen.

19. Autorijschool Wies Knapen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een weigering tot afgifte van een rijbewijs, op welke grond dan ook. Evenmin is Autorijschool Wies Knapen verantwoordelijk voor kosten die je hebt gemaakt voor een rijopleiding en rijexamen die niet tot de afgifte van een rijbewijs hebben geleid.

20. Indien er wettelijk of om andere redenen aanleiding toe is, kunnen wij onze algemene voorwaarden en/of betalingsvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen.

wil je iets vragen? wil je direct aanmelden?

neem gerust en vrijblijvend contact op
 

 

© Autorijschool Wies Knapen 2024